บริษัท วรสิทธิ์การ์ด จำกัด 

         ทุนจดทะเบียน  1 ล้านบาท จัดตั้งนิติบุคคล เป็นบริษัทจำกัด  โดยถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยทางด้านอิเล็คทรอนิกส์ ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

  • ผู้บริหาร ทีมงาน ที่ปรึกษา มีประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัยมากว่า 10 ปี
  • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนและส่งเงินสมทบตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
  • มีบริษัทประกันภัยรองรับความเสี่ยง โดยการซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
  • บริษัทฯ จดทะเบียนการค้า ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) และขึ้นทะเบียนผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และส่งงบการเงินตามกฎหมายกำหนด
  • มีความเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทฯ ชุดเครื่องแบบ มีลักษณะโลโก้ สโลแกน

ทำไมจึงต้องเลือกใช้บริการจากเรา? 

        เมื่อบริษัทรับสมัครพนักงาน รปภ.และเจ้าหน้าที่หัวหน้า รปภ.แล้ว  บริษัทจะทำการฝึกอบรมเพื่อความพร้อมต่อการเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์และเพียบพร้อมด้วยมารยาทและระเบียบวินัยเพื่อให้ได้พนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูง

 

บริษัทกำหนดให้มีการฝึกอบรมพนักงานหน้าแถว
ทุกวันของแต่ละผลัด  เพื่อชี้แจงรับมอบงาน
จากหัวหน้าชุดหรือหัวหน้า เพื่อที่จะสามมารถนำ

ไปปฎิบัติได้ถูกต้อง

- บริษัทมีการรวมแถวเพื่อความพร้อมเพรียงและ

รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา 

 

-  บริษัทการฝึกความพร้อมของร่ายกายของรปภ

ในทุกผลัด เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน

 

พนักงานฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่
- รปภ.ฟังคำบรรยายจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
- รปภ.รับแจกเอกสารเกี่ยวกับการดับเพลิง
- รปภ.รับฟังวิธีการดับเพลิงเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุ

พนักงานฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่
- รปภ.ฟังคำบรรยายเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
- รปภ.ฟังคำบรรยายเกี่ยวกับชนิดของถังดับเพลิง
- รปภ.ฟังคำบรรยายเกี่ยวกับการระงับเหตุเบื้องต้น

พนักงานดูการสาธิตจากเจ้าหน้าที่
- รปภ.ฟังคำบรรยายเกี่ยวกับการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย 
- รปภ.ฟังคำบรรยายเกี่ยวกับการใช้เปลช่วยประสบภัยเบื้องต้น

 


รปภ.ลงมือฝึกปฎิบัติดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุ
และเรียนรู้การดับเพลิงที่ถูกวิธี


พนักงานฟังบรรยายและสาธิตจากเจ้าหน้าที่
- รปภ.เรียนรู้การเก็บสายยางเมื่อแล้วเสร็จ 
- รปภ.ปฎิบัติการเก็บสายยางจริง

พนักงานฟังบรรยายและสาธิตจากเจ้าหน้าที่
-   รปภ.ฟังคำบรรยายเกี่ยวกับการใช้สายยางดับเพลิง